loading
views

Jaarwerk 2008-2009


 


25 november 2008
 
De jaarwerkrelease 2008 – release 3.6.850 – van FlexService is inmiddels deels gereed en in test.
 
Er zijn echter nog een aantal wijzigingen doorgekomen van de Belastingdienst, en sommige besluitvorming moet zelfs nog plaatsvinden. Wij houden u hierover op de hoogte. U ontvangt in de tweede week van december het ‘jaarwerkdocument’ met daarin het stappenplan voor het jaarwerk 2008.
 
Als eerder beschreven bevat de jaarwerkrelease naast de functionaliteit voor de jaarovergang, de nieuwe regelgeving voor 2009 een aantal functionele uitbreidingen. Anders dan voorgaande jaren kunt u met de jaarwerkrelease doorwerken in 2009. U installeert dus voor het jaarwerk de nieuwe release waarmee u het jaarwerk doet en waarmee u meteen kunt doorwerken in 2009. Het kan zijn dat na het jaarwerk nog een kleine migratie nodig is in verband met de laatste aanvullingen voor het verlonen in 2009.
 
De jaarwerkversie 2008 (release 3.6.850) zal de volgende wijzigingen bevatten:
 
Nieuwe regelgeving 2009 voor ouderenkorting
De formule voor de berekening arbeidskorting is aangepast. Dit betekent dat de berekening van de loonheffing enigszins afwijkt van de huidige rekenwijze.
 
Om de deelname aan de arbeidsmarkt van oudere werknemers te stimuleren, heeft de overheid een kortingsregeling voor oudere werknemers in het leven geroepen. Het gaat om een kortingsregeling voor 50-plussers (waarmee de bestaande ouderenvrijstelling komt te vervallen) en een korting voor werknemers van 62 jaar en ouder.
 
De ouderenvrijstelling voor werknemers van 54,5 jaar en ouder blijft bestaan ‘via overgangsrecht’, dat wil zeggen dat alleen werknemers voor wie op 31 december de ouderenvrijstelling van toepassing is nog in deze regeling vallen (tot hun 62e verjaardag).
 
Op 13 november ontvingen wij detailinformatie over de ouderenkorting van de Belastingdienst. De korting wordt berekend op aangifte niveau, en niet op loontijdvakniveau. Dat houdt in dat pas bij de loonaangifte het kortingsbedrag wordt bepaald. De korting heeft dan ook geen invloed op de loonberekening en dus ook niet op de berekende nacalculatorische marge. Op het moment van schrijven is nog een discussie gaande over het onderwerp, en de besluitvorming vindt pas op 19 november plaats.
 
FlexService zal de kortingsregeling ondersteunen. Wij zullen u op de hoogte houden van de planning voor het moment van uitlevering van de bijbehorende programmatuur.
 
Pensioenpremie over vakantierechten
Conform de CAO tellen uitbetaalde vakantierechten mee voor de berekening van de StiPP-pensioenregeling.
Om te voorkomen dat vakantierechten uit voorafgaande jaren bij opname in 2008 opnieuw tot pensioenpremie aanleiding zouden zijn, is bij de inwerkingtreding van de StiPP-regeling in januari 2008 besloten om voor 2008 nog gedurende 1 jaar op de oude voet verder te gaan en de vakantierechten op het moment van reserveren in de pensioengrondslag mee te laten tellen. Voor 2009 zal de opbouw conform de CAO worden berekend over de uitbetaalde vakantierechten. De benodigde wijzigingen in het componentensysteem zullen in de jaarwerk release worden opgenomen.
 
Om dubbeltelling in 2009 te voorkomen is in overleg tussen de ABU en STIPP besloten dat aan het eind van 2008 een correctiebericht kan worden vervaardigd, waarmee nog uit te betalen vakantierechten in mindering worden gebracht op de premiegrondslag in 2009. FlexService zal de aanmaak van dit bericht ondersteunen.
 
StiPP-regeling
De StiPP-regeling zal automatisch worden afgehandeld voor NBBU-ketencontracten en VPO-contracten. De gebruiker krijgt een extra controlemogelijkheid op de toepassing van de StiPP-regeling. Indien gewenst kan bij een contract worden opgegeven op welke pensioenregeling het contract is gebaseerd (geen, basisregeling of plusregeling). Bij de verloning wordt gecheckt of de gehanteerde pensioenregeling overeenkomt met de in het contract vastgelegde regeling, en als dit niet het geval is wordt de declaratie afgekeurd, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om tijdig het contract aan te passen.
 
Modellen doorvoeren tijdens het jaarwerk
Bij het jaarwerk zal de actie “Modellen doorvoeren” niet alleen een aanpassing in bestaande contracten tot gevolg hebben, maar tevens wordt een nieuwe versie van lopende contracten aangemaakt. Naar keuze van de gebruiker kunnen de nieuw aangemaakte contracten direct op Actief worden gezet of op Gewijzigd. In het laatste geval heeft de gebruiker de mogelijkheid om wijzigingen zoals loon- en tariefaanpassingen op het contract door te voeren voor het gereed wordt gemaakt. Desgewenst kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de nieuwe premium module Massamutaties.
 
Bijtelling auto van de zaak
De diverse percentages voor de bijtelling auto van de zaak worden ondersteund.
 
WAO-vrijstelling
FlexService zal automatisch de WAO-vrijstelling regelen voor kandidaten van 54,5 jaar en ouder.
 
Wekelijkse inhouding
Op verzoek van een aantal klanten wordt een vaste wekelijkse inhouding per kandidaat geïntroduceerd. De inhouding is contractoverschrijdend, dat wil zeggen dat deze niet gekoppeld is aan een plaatsingscontract. De inhouding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verrekenen van opleidingskosten.
 
Loon in natura
In overeenstemming met de ABU CAO wordt het mogelijk om (een deel van de) huisvestingskosten van buitenlandse werknemers als loon in natura aan te merken.
 
Arbeidsgehandicaptenkorting
Het bedrag arbeidsgehandicaptenkorting zal automatisch worden berekend.
 
Burgerservicenummer
Het wordt onmogelijk om tweemaal hetzelfde burgerservicenummer te gebruiken binnen dezelfde werkmaatschappij. Deze wijziging wordt doorgevoerd naar aanleiding van klachten van de Belastingdienst.
 
Afwijkend belastingpercentage
In het tabblad ‘Verloning (BO)’ in de module Kandidaat kan een afwijkend percentage worden opgegeven. Dit is handig voor werknemers die meer dan één inkomstenbron hebben; zij mogen aan hun werkgever vragen een hoger belastingpercentage te hanteren dan door FlexService berekend wordt. Tot nu toe was deze functionaliteit uitsluitend voor 65-plussers beschikbaar, maar voortaan wordt het percentage gehanteerd voor alle kandidaten waarvoor een afwijkend percentage is ingevuld. FlexService zorgt ervoor dat er nooit te weinig wordt ingehouden, d.w.z. het ingevulde percentage geldt als een minimum.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek