loading
views

Zorgverzekeringswet | Zvw

Zorgverzekeringswet | Zvw
Iedereen die woont of werkt in Nederland is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten.  Deze basisverzekering is geregeld in de Zorgverzekeringswet welke per 1 januari 2006 de Ziekenfondswet heeft vervangen.Acceptatieplicht
Voor de basis zorgverzekering geldt een naast de verzekeringsplicht ook een acceptatieplicht, dit houdt in dat indien iemand een basis zorgverzekering bij een verzekeraar aanvraagt deze verzekeraar verplicht is de verzekering af te sluiten. De basis verzekering is jaarlijks per 1 januari door de verzekeringnemer op te zeggen.

Wettelijk basispakket
De overheid stelt jaarlijks het verzekerde pakket van behandelingen van de zorgverzekering vast, dit pakket is voor iedereen gelijk. Voor behandelingen die buiten het pakket vallen, kan men zich aanvullend verzekeren. Deze aanvullende verzekering is niet verplicht en ook de verzekeraar mag voor deze verzekering aanvullende eisen voor acceptatie stellen

Eigen risico
In 2008 is een eigen risico ingevoerd. De hoogte van dit eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Het eigen risico geldt niet voor alle zorg, bijvoorbeeld voor huisartsenzorg en verloskundige zorg geldt geen eigen risico.

Bekostiging
De basisverzekering wordt betaald uit een vaste- en een inkomensafhankelijke premie. De vaste premie wordt door de verzekerde aan de zorgverzekeraar betaald. Jongeren tot 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld. Veelal vergoeden werkgevers (of de uitkeringsinstantie) de inkomensafhankelijke bijdrage. Over deze vergoeding moet belasting worden betaald. De opbrengst van deze bijdrage komt in een Zorgverzekeringsfonds.

Zorgtoeslag
Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor mensen met een laag inkomen, kent de overheid een mogelijkheid voor een tegemoetkoming in de kosten voor een zorgverzekering. Deze toekenning van deze zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en de leefsituatie van de aanvrager en wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Zie voor meer informatie over de zorgtoeslag de website van de Belastingdienst.

Zorginstituut Nederland
Het Zorginstituut Nederland is belast met de toezicht op de Zorgverzekeringswet en ziet erop toe dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt. De taken van het Zorginstituut Nederland zijn:

  • Advies geven aan de minister van VWS over de samenstelling van het zorgverzekeringspakket en verduidelijken aan verzekeraars en verzekerden wat tot het basispakket behoort;
  • Verdelen van premiegelden onder de verzekeraars, zodat zij iedereen kunnen accepteren ongeacht de gezondheidstoestand van de verzekerde;
  • Uitvoeren van regelingen voor bijzondere groepen, zoals verzekerden in het buitenland, wanbetalers en gemoedsbezwaarden;
  • Bevorderen van de kwaliteit van zorg door zorgaanbieders;
  • Adviseren over toekomstige beroepen- en opleidingsstructuur in de zorg.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek