loading
views

Aanpassing functiewijziging werkgever redelijk

12 november 2008

Een werknemer mag redelijke voorstellen van een werkgever, die voortkomen uit gewijzigde omstandigheden op het werk, alleen afwijzen wanneer aanvaarding redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

Na overname van het transportbedrijf Mammoet komt de functie van Technical Director te vervallen. De werknemer weigert de nieuwe functie van adviseur van/tweede man de Vice President (VP) en Mammoet staakt de loonbetaling van een werknemer, omdat deze weigert zijn werk te hervatten. Het hof oordeelt uiteindelijk dat de werkgever in alle redelijkheid heeft gehandeld en wijst de loonvordering van de werknemer af.

Aanleiding tot wijziging en redelijk voorstel
Bij de beoordeling of de werknemer verplicht is een aanbod tot wijziging van zijn arbeidsovereenkomst te aanvaarden, dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de werkgever (goede) aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en of het door hem gedane voorstel redelijk is. Zo stelt het hof. In dat kader moeten alle omstandigheden van deze zaak in aanmerking worden genomen, waaronder de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven en de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel, alsmede – naast het belang van de werkgever en de door hem gedreven onderneming – de positie van de betrokken werknemer aan wie het voorstel wordt gedaan en diens belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.

Wijziging werksituatie
Na een overname van transportbedrijf Mammoet is sprake van een gewijzigde situatie op het werk die tot een aanpassing van de functie van een werknemer leidt. Voorheen was de functie van de werknemer die van Technical Director. De activiteiten bestonden uit het ontwikkelen en vervaardigen van bijzondere hijsinrichtingen en de exploitatie van de door de werknemer ontwikkelde MSG’s. Uit hoofde van deze functie gaf de werknemer leiding aan een groep van ongeveer 25 medewerkers. De Daarnaast bestond zijn functie hoofdzakelijk uit het bieden van ondersteuning en het geven van advies.

Vervallen functie
Na de overname houdt de organisatie zich bezig met de wereldwijde exploitatie van zeer zware kranen/hijsinrichtingen, waaronder de door de werknemer ontwikkelde en de voorheen door MEI geëxploiteerde MSG’s. De voorheen eveneens onder MEI ressorterende activiteiten terzake van ontwikkelen en vervaardigen van hijsinrichtingen zijn ondergebracht in een nieuwe, afzonderlijke afdeling Product Development. Hierbij is de functie die de werknemer voorheen had, vervallen. Er is aldus sprake van gewijzigde omstandigheden op het werk.

Nieuwe functie
In verband met deze gewijzigde omstandigheden is aan de werknemer een voorstel gedaan tot de functie van adviseur van/tweede man de Vice President (VP) (leidinggevende van Mammoet Global). Het hof heeft geoordeeld dat dit voorstel voor wat betreft de ondersteunende en adviserende taak die de werknemer zou krijgen in lijn is met de bijstand die de werknemer eerder aan “operational companies” moest geven. Volgens de werkgever bestaat de mogelijkheid dat de werknemer in de praktijk vergelijkbare verantwoordelijkheden zal hebben als in zijn vorige functie. Mede in aanmerking genomen dat de VP te kennen heeft gegeven bereid te zijn tot zodanig overleg over zaken als titulatuur en procuratie, stelt het hof dat het voorstel als redelijk moet worden beschouwd.

Werknemer had functie moeten accepteren
Het hof oordeelt dat de werknemer zijn medewerking aan een wijziging van zijn functie afhankelijk heeft gesteld van een aantal zeer vergaande eisen, die door zijn wederpartij met recht als onaanvaardbaar konden worden beschouwd. Door zich zo op te stellen heeft de werknemer niet voldaan aan zijn verplichting om zich ten aanzien van de gedane voorstellen positief op te treden. Bovendien stelde het hof dat de werknemer qua salariëring van een functiewijziging geen nadelig effect zou ondervinden. Op grond van het voorgaande is het hof tot de conclusie gekomen dat Mammoet de werknemer een onder omstandigheden redelijk en aanvaardbaar voorstel voor een andere functie heeft gedaan. Van omstandigheden die meebrengen dat van de werknemer redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij met de wijziging van zijn functie akkoord ging, is volgens het hof niet gebleken.

Geen loonvordering
Het hof heeft geoordeeld dat de werknemer ten onrechte afwijzend heeft gereageerd op de voorstellen van Mammoet tot wijziging van zijn functie en, na zijn hersteldverklaring, ten onrechte afwijzend heeft gereageerd op het verzoek van Mammoet tot werkhervatting. De loonvordering van de werknemer wordt niet toegewezen.

Ontslagrecht – nieuws
> meer

Bron: rechtspraak.nl, LJN: BD1847, 11 juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek