loading
views

Begeleiding complexe jeugdwerklozen moet beter

6 november 2008

De begeleiding van jongeren met complexe problemen naar werk moet intensiever. De diagnose bij de intake is voor verbetering vatbaar en er moet een betere samenwerking komen tussen CWI, onderwijs, en zorg.

Dit blijkt uit de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer doet aan het ministerie van SZW, naar aanleiding van haar onderzoek naar de aanpak van jeugdwerkloosheid. De Algemene Rekenkamer richtte zich in het onderzoek op werkloze jongeren zonder startkwalificatie, die zich hebben ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en die een grote(re) afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Begeleiding moet effectiever
Jongeren met complexe problemen, zoals (een combinatie van) schulden, psychische en gezinsproblemen, dreigen langdurig langs de kant te staan. Voor de jongeren betekent dit maatschappelijke uitsluitingen voor de maatschappij extra kosten, zoals jarenlange uitkeringen of overlast wegens crimineel gedrag. Deze jongeren krijgen nu nog te weinig effectieve en individuele begeleiding om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan, stelt de Algemene Rekenkamer.

Oorzaken en oplossingen
De afzonderlijke partijen (CWI, gemeenten en RMC) pakken de begeleiding verschillend aan, en werken onvoldoende samen met andere partijen uit het onderwijs, de zorg en de hulpverlening. Juist vanwege de complexe problematiek van deze jongeren is het belangrijk dat de begeleiders zicht krijgen op en werken aan alle belemmeringen in het teruggaan naar school of werk. De Rekenkamer stelt dat de begeleiding aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • De belemmeringen van de jongeren worden snel en volledig in beeld gebracht (diagnose).
  • De jongeren krijgen een begeleider die outreachend en oplossingsgericht werkt. Dat wil zeggen met een actieve benadering structurele aandacht besteden aan specifieke oplossingen voor een jongere.
  • De begeleider zet instrumenten in die passen bij de problematiek van de jongere.
  • Begeleiders van verschillende instanties werken structureel samen en delen informatie over de jongere.
  • Er is één begeleider die de regie voert.

Aanbevelingen
De Rekenkamer doet de minister van SZW en de minister voor J&G de volgende aanbevelingen:

  • Bevorderen dat CWI en gemeenten de diagnose bij de intake verbeteren en de jongeren met complexe problemen intensiever begeleiden.
  • In overleg met de uitvoerende partijen onderzoeken of er voor jongeren met specifieke problemen voldoende effectieve instrumenten bestaan en of deze instrumenten voldoende bekend zijn bij de begeleiders.
  • Verkokering tussen instanties uit verschillende ketens (werk en inkomen, onderwijs, en zorg) zo mogelijk verminderen.
  • Bevorderen dat er in de uitvoering vaker wordt afgesproken welke begeleider de regie op zich neemt.

Onvoldoende specifieke aandacht ministers en instanties
De bewindspersonen, UWV, CWI en VNG willen maatregelen om de begeleiding van werkloze jongeren met meervoudige problematiek te verbeteren door onder meer de invoering van de locaties voor werk en inkomen, de Verwijsindex Risicojongeren en het participatiebudget. De Rekenkamer mist hierbij vooral de aandacht voor het verbeteren van de diagnose, het zorgen voor voldoende geschikte instrumenten en het verbeteren van de samenwerking tussen ketens (vooral werk en inkomen, en zorg).

Arbeidsmarkt – werkloosheid
> meer nieuws

Sociale zekerheid – nieuws
> meer

Flexmarkt – bibliotheek
> Rapport: Aanpak harde kern jeugdwerklozen

Bron: Algemene Rekenkamer, 6 november 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek