loading
views

Nieuwe wetten twee keer per jaar ingevoerd

1 november 2008

Kabinet wijzigt wetgeving voortaan slechts twee keer per jaar. De vaste data voor inwerkingtreding worden 1 januari en 1 juli.

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, staatssecretaris De Jager van Financiën en minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd om met ingang van 1 januari 2009 nieuwe wetten en AMvB’s met directe relevantie voor bedrijven en instellingen slechts op twee vaste momenten te laten ingaan.

Tegemoetkoming klachten ondernemers
De twee vaste inwerkingtredingdata worden 1 januari en 1 juli. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan klachten van veel ondernemers over de frequente wijziging van wetgeving gedurende het jaar.

Drie maanden vanaf publicatie
Daarnaast wordt een minimum invoeringstermijn van drie maanden tussen publicatie en daadwerkelijke inwerkingtreding ingevoerd. Op die manier hebben bedrijven en instellingen de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving.

Vaste ‘verandermomenten’
De komende tijd wordt bekeken of het systeem van twee vaste ‘verandermomenten’ ook kan worden toegepast op bijvoorbeeld ministeriële regelingen, uitvoeringsregelgeving en wetgeving die burgers raakt. Soms kunnen er overigens redenen zijn om een andere datum vast te stellen. Een uitzonderingsgrond kan bijvoorbeeld zijn hoge kosten voor ondernemers van eventuele vertraging.

Rapportage vereenvoudiging regeldruk
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Jager en staatssecretaris Heemskerk ook ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage regeldruk bedrijven. Een voor bedrijven merkbare reductie van de administratieve lasten en een verbetering van de dienstverlening voor ondernemers staat hierin centraal.

EDM
Belangrijke acties om dit bereiken zijn onder meer de afschaffing van de eerstedagsmelding per 1 januari 2009. Hiermee vervalt de bij veel bedrijven irritatie opwekkende verplichting bij de Belastingdienst een nieuwe werknemer aan te melden op de dag dat de werkzaamheden beginnen.

Loonheffing, horecavergunning en verpakkingsbelasting
Daarnaast wordt de loonheffing vereenvoudigd per 2010; wordt de welstandstoets deze kabinetsperiode afgeschaft en wordt de horecavergunning in 2009 vereenvoudigd evenals de verpakkingsbelasting.

Oprichten BV
Ook wordt het oprichten van een BV vanaf januari 2009 eenvoudiger door het verdwijnen van de verklaring van geen bezwaar en de verplichte storting van startkapitaal.

Kostenbesparing
De voortgangsrapportage laat zien dat in deze kabinetsperiode tot dusver sprake is van een reductie van de administratieve lasten met 789 miljoen euro, oftewel 9 procent. Op basis van de huidige vooruitzichten loopt dit op tot waarschijnlijk 2,2 miljard euro in 2011 oftewel ruim 25 procent.

Bron: Regering.nl, 31 oktober 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek