loading
views

Begroting 2009 SZW: maximaal meedoen

16 september 2008

Het beleid van minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt zich vooral op het verhogen van de arbeidsdeelname.

De SZW-begroting voor 2009 bevat maatregelen langs verschillende lijnen om meer mensen aan de slag te krijgen. Gaat de arbeidsdeelname niet drastisch omhoog, dan dreigen grote tekorten aan werknemers en zullen de lonen fors stijgen.

Oudere werknemers – korting premies
Het kabinet gaat het aantrekkelijker maken voor werkgevers om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Zo krijgen werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen drie jaar lang een korting van 6500 euro op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Ook voor werknemers wordt het voordeliger om door te werken; werknemers boven de 62 ontvangen een doorwerkbonus. Werknemers die na hun 65ste willen doorwerken, kunnen hun AOW (maximaal vijf jaar) later laten ingaan. Zij ontvangen dan een hogere AOW-uitkering. Mensen kunnen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen.

Werken moet meer lonen
Het kabinet neemt maatregelen om deeltijders (veelal vrouwen) en werkelozen zonder uitkering tot (meer) arbeidsdeelname te stimuleren. Een inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) moet de minst verdienende partner stimuleren meer uren te gaan werken. Deze korting is groter naarmate de minst verdienende partner meer verdient. Ook mensen die niet werken en ook geen beroep doen op een uitkering (‘nuggers’) worden gestimuleerd te gaan werken. Een van de maatregelen is werken meer te laten lonen; het kabinet introduceert daarom in 2009 de inkomensafhankelijke arbeidskorting (IAK) en trekt daar volgend jaar 165 miljoen euro voor uit.

Meer mogelijkheden en minder bijstand
De Taskforce Deeltijdplus moet werkgevers helpen in te spelen op de behoefte van mensen voor betere mogelijkheden om werk en zorg te combineren. Jongeren krijgen vanaf 1 juli 2009 geen bijstand meer. Gemeenten kunnen middels een gebundeld participatiebudget voor re-integratie, inburgering en scholing middelen effectiever inzetten om mensen te helpen. Bij elkaar gaat het om ongeveer 2 miljard euro.

Vergroting van de arbeidsmarkt
Wie kan werken, krijgt hulp bij het vinden van een baan. Het kabinet krijgt in het najaar het advies van de ‘Commissie Fundamentele Herbezinning WSW’ om de problemen in de sociale werkvoorziening aan te pakken. Ter bevordering van de vergroting van de arbeidsmarkt, treft het kabinet een pakket aan maatregelen die vooral gericht zijn op scholing en werkervaring. Werkgevers kunnen via het UWV een jaar loonkostensubsidie krijgen wanneer ze iemand aannemen die langer dan een jaar in de WW zit of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. De subsidie is maximaal de helft van het minimumloon. Het aantal leerwerkloketten wordt in 2009 uitgebreid van 16 naar 40. Bij de leerwerkloketten kunnen werkgevers, werkenden en mensen met een uitkering terecht voor advies over scholing en loopbaan.

Koopkracht en armoedebeleid
Het kabinet richt zich behalve op hogere arbeidsdeelname ook op een verantwoorde koopkrachtontwikkeling, bestrijden en voorkomen van armoede en schulden, het verminderen van regeldruk en (betere) controle op rechtmatigheid van uitkeringen. De meerderheid van de mensen gaat er in 2009 in koopkracht op vooruit. Maar mensen kunnen er individueel wel op achteruitgaan. De koopkrachtwinst zit vooral bij werkenden met kinderen.

Geen verhoging btw en WW-premies naar nul
Het kabinet ziet met het oog op de teruglopende economische groei en oplopende inflatie, af van de verhoging van de btw om koopkrachtverlies tegen te gaan. Voor een verantwoorde loonontwikkeling, bevordering van participatie en andere structurele versterkingen van de economie overweegt het kabinet de WW-premies voor werknemers tot nul terug te brengen.

Bestrijding armoede, strengere regels voor kredietverstrekkers
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om schulden en armoede te bestrijden. In 2009 komen er onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën strengere regels voor kredietverstrekkers als het gaat om reclame. Ook komen er hogere boetes bij overtreding van die regels.

Minder regels: Digitaal Klantendossier en fusie UWV/CWI
Er zijn verschillende maatregelen genomen om de overlast van regels voor bedrijven, burgers en andere overheden te verminderen. Het nieuwe Digitaal Klantendossier en de polisadministratie van de Belastingdienst (ook ten behoeve van het UWV) moeten de uitvoering effectiever maken en voorkomen dat betrokkenen meerdere keren dezelfde gegevens moeten aanleveren. De fusie van UWV en CWI en de nauwere samenwerking met gemeenten bij de re-integratie van uitkeringsgerechtigden moet leiden tot betere dienstverlening.

Meer controle
Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen meer mogelijkheden om door middel van huisbezoeken te controleren of bijstandsgerechtigden en AOW’ers terecht hun uitkering krijgen. Het ministerie van SZW en uitvoerende instanties starten een gezamenlijke campagne om uitkeringsontvangers te wijzen op hun plichten.

Bron: SZW, 16 september 2008

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek