loading
views

Jurisprudentie: doorstart schakel in keten arbeidsovereenkomsten

3 september 2008

Een concullega ziet nog wel brood in het failliete bedrijf en besluit daags na het faillissement over te gaan tot een doorstart. Uiteraard heeft het doorstartende bedrijf personeel nodig. Alle werknemers die vanwege het faillissement van de oude werkgever geen werk meer hebben wordt een voorstel gedaan voor bepaalde tijd van zes maanden in hun oude functie bij het doorstartende bedrijf in dienst te treden.

Beroep op ketenvorming
Na vijf maanden wordt besloten dat met 1 van de werknemers niet verder zal worden gegaan. Hem wordt gezegd dat de arbeidsovereenkomst na de overeengekomen periode van zes maanden niet zal worden verlengd. De werknemer laat het er niet bij zitten en vordert in kort geding onder meer doorbetaling van loon. Bij de failliet is hij namelijk in 2000 eerst voor bepaalde tijd in dienst geweest, welke overeenkomst na 1 jaar is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vervolgens is hij na het faillissement weer een dienstverband aangegaan voor bepaalde tijd. De werknemer stelt nu dat die laatste overeenkomst helemaal niet van rechtswege kan aflopen omdat sprake is van een keten van arbeidsovereenkomsten die in totaal langer heeft geduurd dan 36 maanden en dat daarom de laatste overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft te gelden, zoals is bepaald in artikel 7:668a BW.

In het noorden van het land is een bedrijf failliet gegaan met ongeveer 20 mensen op de loonlijst. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers rechtsgeldig opgezegd.

‘Geen draaideur’
Namens de werkgever is verweer gevoerd dat er op neer komt dat de bewuste keten is doorbroken als gevolg van de opzegging door de curator. De nieuwe arbeidsovereenkomst van zes maanden is derhalve, zo stelt werkgever, wel degelijk van rechtswege geëindigd. Bovendien is artikel 7:668 a BW enkel geschreven om werknemers te beschermen tegen draaideurconstructies en daar is in het onderhavige geval geen sprake geweest, men wilde enkel doorstarten.

Feitelijke rechtsopvolging
De rechter heeft het geschil in kort geding naar de bedoeling van de wetgever beslecht en gesteld dat het faillissement en de opzegging door de curator niet de keten doorbreekt van opvolgende arbeidsovereenkomsten. Ook in dat geval betreft het elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten, zodat de loonvordering van de werknemer dient te worden toegewezen nu de laatste arbeidsovereenkomst in de keten moet worden geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Dat in dit geval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft opgevolgd doet daar niet aan af. Mede doorslaggevend daarbij is dat de rechter oordeelt dat het failliete bedrijf en het doorstartende bedrijf feitelijk beschouwd moeten worden elkaars rechtsopvolger te zijn.

Gevolgen voor praktijk niet duidelijk
Dit alles klinkt wellicht theoretisch maar voor de (doorstart)praktijk is dit een belangrijke uitspraak. In de literatuur is men verdeeld over deze materie. Er zijn feitelijk twee kampen die net zoals in het onderhavige geschil lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarom zal dit vonnis wel stof doen opwaaien en reden geven tot discussie. Een uitspraak van de Hoge Raad, die zich over dit onderwerp nog nooit definitief heeft uitgesproken, zal moeten worden afgewacht om zekerheid te verkrijgen over de uitkomst van dit vraagstuk. Wordt het ‘het faillissement van de doorstart’ of zullen economische argumenten bij een doorstart de bovenhand krijgen?

Aanbeveling: intermezzo drie maanden
In de praktijk betekent het vonnis in ieder geval dat bij een doorstart goed beoordeeld moet worden welk voormalig personeel een aanbod wordt gedaan om bij het doorstartende bedrijf in dienst te treden. Oudgedienden vormen namelijk een risicogroep, met name als het werknemers zijn met een keten van arbeidsovereenkomsten. Het risico kan in ieder geval worden beperkt door een periode van drie maanden in acht te nemen na de datum der beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de failliet alvorens het personeel weer in dienst wordt genomen. Een periode van meer dan drie maanden tussen verschillende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever althans de rechtsopvolger doorbreekt namelijk de keten van arbeidsovereenkomsten.

Bron: Voorzieningenrechter rechtbank Leeuwarden, sector kanton, locatie Heerenveen, 13 augustus 2008 (nog niet gepubliceerd)

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek