loading
views

Jurisprudentie: Europese Richtlijn voor ontslagbescherming bij handicap

27 augustus 2008

Deze zaak speelt zich af bij een Engelse rechter en gaat over de uitleg van het gemeenschapsrecht (Richtlijn tot de instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep-Richtlijn 2000/78). De Engelse rechter weet niet hoe hij deze Richtlijn moet uitleggen en stelt daarom vragen aan het Europees Hof van Justitie. Deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie is ook voor de Nederlandse rechter van belang, omdat deze Richtlijn ook in Nederland geldt.

Verzoekster is van januari 2001 tot maart 2005 als juridisch secretaresse werkzaam geweest bij een advocatenkantoor in het Verenigd Koninkrijk. In 2002 is zij bevallen van een lichamelijk gehandicapte zoon. Zijn gezondheidstoestand vereist gespecialiseerde en bijzondere verzorging; verzoekster is zijn voornaamste verzorgster.

Ontslag: vrijwillig of geconstrueerd?
Op 4 maart 2005 is verzoekster vrijwillig uit dienst getreden. Zij is hierna een procedure gestart tegen haar voormalig werkgever. Zij stelt dat zij door de zorg voor haar zoon het slachtoffer is geworden van een geconstrueerd ontslag en dat zij minder gunstig is behandeld dan andere werknemers. Als gevolg van deze behandeling zag zij zich genoodzaakt haar dienstverband te beëindigen.

Het geding bij de Engelse rechter werpt vragen op over de uitlegging van het gemeenschapsrecht en dus stelde deze een zogenaamde prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag over de uitleg van een rechtsregel van een rechter aan een hogere gerecht.

Hof interpreteert Richtlijn
De vraag van de Engelse rechter was: moet het beginsel van gelijke behandeling en het verbod op rechtstreekse discriminatie uit de Richtlijn tot de instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (Richtlijn 2000/78) zo worden uitgelegd dat dit beginsel alleen geldt ten aanzien van een werknemer die zelf gehandicapt is of is het tevens van toepassing op een werknemer die niet zelf gehandicapt is maar van wie de zoon gehandicapt is?

Tegen alle vormen van discriminatie op handicap
Het Europees Hof oordeelde als volgt: uit de artikelen van Richtlijn 2000/78 blijkt niet dat het beginsel van gelijke behandeling beperkt is tot personen die zelf een handicap hebben in de zin van de Richtlijn. Integendeel, deze Richtlijn heeft tot doel om met betrekking tot arbeid en beroep alle vormen van discriminatie op grond van handicap te bestrijden. Deze uitlegging vindt steun in de bewoordingen van artikel 13 EG, de rechtsgrondslag van Richtlijn 2000/78.

Weliswaar bevat de Richtlijn een aantal bepalingen dat blijkens hun bewoordingen uitsluitend voor gehandicapte personen geldt. De omstandigheid dat Richtlijn 2000/78 bepalingen bevat die specifiek beogen rekening te houden met de behoeften van gehandicapte personen, wettigt derhalve niet de conclusie dat het in deze Richtlijn geformuleerde beginsel van gelijke behandeling restrictief moet worden uitgelegd.

Niet beperkt tot gehandicapten zelf
Aangezien vaststaat dat de werknemer in een situatie als die van het hoofdgeding het slachtoffer is van een directe discriminatie op grond van handicap, zou een uitlegging van Richtlijn 2000/78 die de toepassing daarvan beperkt tot personen die zelf gehandicapt zijn, deze Richtlijn grotendeels van zijn nuttig effect kunnen beroven en de bescherming die zij geacht wordt te garanderen, kunnen verminderen.

Geconcludeerd kan worden dat wanneer een werkgever een werknemer die niet zelf een handicap heeft, minder gunstig behandelt dan een andere werknemer in een vergelijkbare situatie daarmee dus in strijd handelt met het verbod van directe discriminatie van de Richtlijn. Wel moet worden aangetoond dat de ongunstige behandeling waarvan deze werknemer het slachtoffer is, is gebaseerd op de handicap van zijn kind.

De zaak is vervolgens terugverwezen naar het arbeidstribunaal in het Verenigd Koninkrijk.

Bron: www.curia.europa.eu Cnr: 303/06

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek