loading
views

Wet op de medische keuringen

Wet op de medische keuringen
De Wet op de medische keuringen is per 1 januari 1998 in werking getreden en regelt dat een aanstellingskeuring enkel mag plaatsvinden als aan in de wet gestelde voorwaarden is voldaan.

Download wettekst Wet op de medische keuringen


Beperkte mogelijkheid
De Wet op de medische keuringen beperkt de mogelijkheid om een aanstellingskeuring te laten plaatsvinden. Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan als bij de vervulling van de functie, in het licht van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer of van derden, bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld. De keuring mag pas plaatsvinden aan het einde van de selectieprocedure en enkel in het geval de werkgever voornemens is de werknemer aan te stellen. Buiten de keuring om mogen er aan de sollicitant geen vragen over de medische toestand worden gesteld.

Besluit aanstellingskeuringen
Met ingang van 1 oktober 2012 is het besluit aanstellingskeuringen van kracht geworden welke de Wet op de medische keuringen op enkele punten aanvult. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld:

  • de bijzondere eisen van de medische geschiktheid voor de functie waarvoor de keuring wordt gedaan schriftelijk vastleggen;
  • Bij de werving kenbaar maken dat een medische keuring tot de sollicitatieprocedure behoort;
  • De werknemer informeren over de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Leidraad aanstellingskeuringen
In 2005 is er een Leidraad aanstellingskeuringen verschenen om bedrijfsartsen en arbodiensten te helpen bij het uitvoeren van aanstellingskeuringen. In de Leidraad is een stappenplan opgenomen aan de hand waarvan de bedrijfsarts de inhoud van een functie kan inventariseren zodat de aanstellingskeuring hierop kan worden afgestemd. Download de Leidraad aanstellingskeuringen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)
De Commissie kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of onderscheid al of niet gerechtvaardigd is. Zie voor meer informatie de website van het de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek