loading
views

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen | WGB m/v en Artikel 7:646 BW

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen | WGB m/v en Artikel 7:646 BW
De gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid is geregeld in de WGB m/v en Artikel 7:646 van het BW. Deze wetgeving bestond eerder dan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).De huidige Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid is mede tot stand gekomen ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG. De wijzigingen n.a.v. deze richtlijn zijn in 2006 aangenomen.

Download wettekst Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Download wettekst Artikel 7:646 BW


Artikel 7:646 BW
Artikel 7:646 BW bepaalt dat de werkgever geen onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen bij, onder meer het verstrekken van onderricht aan de werknemer en in de arbeidsvoorwaarden. Onderscheid mag alleen wanneer het gaat om het verstrekken van onderricht, in die gevallen waarin het geslacht bepalend is. Ook is het toegestaan vrouwelijke werknemers te bevoordelen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen en indien het onderscheid in redelijke verhouding staat tot het beoogde doel.

Artikel 7:646 verstaat onder ‘onderscheid’: direct en indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen. Onder direct onderscheid wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap. Onder indirect onderscheid wordt verstaan een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze waarbij personen van een bepaald geslacht in vergelijking met andere personen bijzonder worden getroffen. Het verbod van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid dat objectief gerechtvaardigd is

Een beding in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst dat onderscheid naar geslacht maakt bij de arbeidsvoorwaarden, is nietig.

Hier geldt dat de benadeelde partij het onderscheid alleen aannemelijk hoeft te maken en dat de tegenpartij vervolgens moet bewijzen dat het niet zo is. (Artikel 7:646, lid 12).

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB m/v)
In aanvulling op Artikel 7:646 BW regelt de WGB m/v onder meer het recht op gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde (Artikelen 7 – 12) en op gelijke behandeling ten aanzien van pensioenvoorzieningen (Artikel 12a-12f).

Daarnaast geeft de WGB m/v een uitwerking van het verbod van sekseonderscheid bij de werving en selectie.

Artikel 7 WGB m/v verduidelijkt dat bij de toepassing van Artikel 7:646 BW voor de vergelijking van de in dat artikel bedoelde arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon wordt uitgegaan van het loon dat een mannelijke werknemer voor arbeid van nagenoeg gelijke waarde pleegt te verdienen (‘maatman’). Onder loon wordt verstaan de door de werkgever verschuldigde vergoeding voor de verrichte arbeid, inclusief pensioenuitkeringen of -aanspraken. Ingeval een arbeidsduur is overeengekomen die korter is dan die van een volledige dienstbetrekking, wordt het loon, voor zover het naar tijdsduur wordt berekend, naar evenredigheid verminderd (Artikel 9 WGB m/v).

De afhandeling van een klacht over (seksueel) intimiderend gedrag op de werkvloer is in 2006 veranderd. Als de werkgever onvoldoende heeft gedaan om het (seksueel) intimiderende gedrag te voorkomen, en als de werknemer de stelling kan onderbouwen dat hij op de werkvloer door klanten, collega’s of leidinggevenden (seksueel) geïntimideerd is, dan kan de rechter besluiten de bewijslast te verschuiven en moet de werkgever dus aantonen dat het gedrag niet heeft plaatsgevonden. Dit vloeit voort uit Richtlijn 2002/73/EG.

Werkingssfeer
De WGB m/v is van toepassing vanaf het moment van het aanbieden van een betrekking tot en met het beëindigen van de arbeidsverhouding. Ook de arbeidsbemiddeling, de arbeidsvoorwaarden en de bevordering vallen onder deze wet, net als het volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding.

De WGB m/v geldt niet alleen voor werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst werken en voor ambtenaren, maar ook voor de gelijkgestelde arbeidsverhoudingen van vrijwilligers en stagiairs en voor uitzendkrachten en gedetacheerden in hun relatie tot de inlener.

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM)
Het CRM kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of onderscheid al of niet gerechtvaardigd is. Zie voor meer informatie de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek