loading
views

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte | WGB handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte | WGB handicap of chronische ziekte
De WGB handicap of chronische ziekte is in 2003 in werking getreden en verbiedt het ongelijk behandelen van mensen met een handicap of chronische ziekte. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte in ondermeer de arbeidsvoorwaarden.

De begrippen ‘handicap’ en ‘chronische ziekte’ zijn niet in de wet omschreven.


Download wettekst Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte


Doeltreffende aanpassingen
Het (verplicht) door de werkgever aanbrengen van doeltreffende aanpassingen is een onderdeel van het verbod om onderscheid te maken. De wet verplicht tot een actief handelen. Als een werkgever de doeltreffende aanpassingen niet verricht, handelt hij in strijd met het verbod om onderscheid te maken. Het gaat erom dat door actief handelen – het aanbrengen van doeltreffende aanpassingen – daadwerkelijke participatie van gehandicapten en chronisch zieken mogelijk wordt.

De werkgever is niet verplicht tot het verrichten van aanpassingen als dit een ‘onevenredige belasting’ vormt. Het gaat hierbij om een redelijkheidstoets.

Werkingssfeer
De WGB handicap of chronische ziekte is van toepassing vanaf het moment van het aanbieden van een betrekking tot en met het beëindigen van de arbeidsverhouding. Ook de arbeidsbemiddeling, de arbeidsvoorwaarden en de bevordering vallen onder deze wet, net als het volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding.

Werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken, kunnen zich op de wet beroepen. Ook andere arbeidsrelaties waarbij de werkgever feitelijk het werkgeversgezag uitoefent, zoals inleners, vallen onder de wet.  De wet geldt ook voor wervings- en selectiebureaus.

Naast werk en onderwijs geldt de wet ook voor wonen en onderwijs en is met de inwerkingtreding van het VN-verdrag Handicap in nederland de wet sinds 14 juli 2016 uitgebreid met ‘goederen en diensten’ Dit houdt in dat ook in deze sectoren om doeltreffende maatregelen kan worden gevraagd.

Het College voor de rechten van de Mens (CRM)
Het CRM kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of onderscheid al of niet gerechtvaardigd is. Zie voor meer informatie de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek