loading
views

NEN normen

NEN normen
NEN is een afkorting van NEderlandse Norm. NEN Normen zijn Nederlandse afspraken die marktpartijen onderling vrijwillig maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen.

Nederlands Normalisatie Instituut
NEN is ook de naam van de in 2008 ontstane samenwerking tussen het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is de nationale normalisatie-instelling voor Nederland. Het NEN heeft als doel totstandkoming van Europese en mondiale normen en de toepassing van die normen te bevorderen. Ook is het NEN het kennis- en informatiecentrum op het terrein van nationale en internationale normen.

Wat is een Norm?
Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces die marktpartijen duidelijkheid  en vertrouwen geven in producten, diensten of organisaties. Daarnaast daagt een norm de maatschappij uit om te innoveren. Normen komen tot stand via een normalisatieproces, belanghebbende partijen vormen hierbij een normcommissie waarbij middels consensus tussen de partijen de norm wordt ontwikkeld. Een dergelijke normcommissie wordt begeleid door NEN welke in het proces een adviserende en faciliterende rol heeft.

Certificering
Bij toepassing van de vastgelegde normen ontstaat vaak de behoefte om aan te tonen dat aan de eisen van een norm wordt voldaan. Een dergelijke onafhankelijke beoordeling wordt certificatieaudit genoemd en wordt uitgevoerd door zogenoemde certificatie-instellingen.

Om te waarborgen dat de certificatie-audits gestructureerd en uniform worden uitgevoerd worden certificatieschema’s opgesteld. Deze schema’s zijn de spelregels voor certificeren en geven bijvoorbeeld eisen aan de personen die de audits uitvoeren, de frequentie en de methode van beoordeling.

NEN 4400
De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken en bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een bureau om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, en het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Zie voor meer informatie het item over NEN 4400.

NEN 4400-1 Eisen
De NEN 4400 norm bestaat  uit twee verschillende gedeelte welke tot stand gekomen zijn op basis van eisen die door de uitzendbranche, in samenwerking met inleners, zijn opgesteld.  NEN 4400-1 geeft de eisen weer voor in Nederland gevestigde ondernemingen. Zie voor meer informatie het item over NEN 4400-1 eisen.

Keurmerk
Het keurmerk dat aan de NEN 4400 is verbonden wordt afgegeven door de Stichting Normering Arbeid. Met het verkrijgen van een inspectiecertificaat wordt tevens een inschrijving in het openbare Register Normering Arbeid  bewerkstelligd. Zie voor mee informatie de website van Stichting Normering Arbeid.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek