loading
views

Langere beslistermijn bezwaarschrift

19 augustus 2008

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat de beslistermijnen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verlengt.

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Beslistermijn
Wanneer de wet van kracht gaat, zal de beslistermijn pas ingaan als de bezwaartermijn volledig is versteken. Bovendien kan de beslistermijn verlengd worden met maximaal zes weken; nu zijn dat er nog vier. De termijn om een Wob-beschikking af te geven wordt verruimd van 2 naar 4 weken.

Wet dwangsom en beroep
De aanpassing van de beslistermijnen houdt verband met de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. Deze wet verplicht de overheid tot het betalen van een dwangsom wanneer zij niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt. Het kabinet wil deze dwangsomregeling pas in laten gaan wanneer de termijnen in de Awb en de Wob zijn aangepast.

Bron: BZK, augustus 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek