loading
views

Wet Financiering Sociale Verzekeringen | WFSV

Wet Financiering Sociale Verzekeringen | WFSV
In de WFSV is geregeld dat de heffing en inning van de premies sociale verzekeringen wordt uitgevoerd door de Belastingdienst.Vereenvoudiging heffingsprocessen
Vóór 2006 moest de werkgever de premies werknemersverzekeringen afdragen aan het UWV en de loonheffing afdragen aan de Belastingdienst. Het doel van de WFSV is een vereenvoudiging van de heffing en inning van de loonheffing enerzijds en de premies werknemersverzekeringen anderzijds door deze samen te voegen en deze gezamenlijke heffing en inning bij één instantie neer te leggen, de Belastingdienst. Hierdoor ontstaat één loket voor de werkgever ten aanzien van alle inhoudingen op het loon.

De heffing van de werknemersverzekeringen en de loonheffing vinden plaats onder het hetzelfde wettelijke regime als dat van de loonheffing. De WFSV integreert op deze wijze beide heffingsprocessen, wat tot een aanzienlijke vereenvoudiging leidt. De gegevens worden aangeleverd aan de Belastingdienst met het bericht aangifte loonheffingen.

Lastenverlichting
Een ander belangrijk doel van de WFSV is het terugdringen van de informatievraag bij werkgevers aan diverse instanties door het meervoudig gebruik van werknemersgegevens. Dit wordt bereikt door de werkgever/inhoudingsplichtige een groot aantal werknemersgegevens bij iedere aangifte te laten verstrekken aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens dan door aan UWV, die ze vervolgens in de polisadministratie opneemt. De polisadministratie wordt geraadpleegd door UWV, die de gegevens gebruikt voor de vaststelling van uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW). Ook andere instanties gebruiken gegevens uit de polisadministratie, zoals gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gegevensuitvraag door diverse instanties bij de werkgever vindt hierdoor niet meer plaats omdat de gegevens reeds door middel van de aangifte loonheffingen zijn aangeleverd.

Bewaartermijn
De Wet WFSV regelt ook de wettelijke termijn die vereist is voor werkgevers om personeelsgegevens te bewaren.

Bewaartermijn van 10 jaar
Voor enkele gegevens geldt een bewaarplicht van 10 jaar. Het gaar hierbij o.a. om:

 • gegevens van bedrijfsmatig onroerend goed;
 • subsidieadministratie.

Bewaartermijn van 7 jaar
Voor de meeste gegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Het gaat hierbij om:

 • het grootboek;
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • de in- en verkoopadministratie;
 • de voorraadadministratie;
 • de loonadministratie.

Bewaartermijn van 5 jaar
De volgende gegevens moeten ten minste 5 volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking worden bewaard:

 • de kopie van het identiteitsbewijs, en eventueel de aard en het nummer hiervan;
 • de loonbelastingverklaring of de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen;
 • een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen;
 • (eventueel) de bijlage studenten- en scholierenregeling.

Invoeringswet Wet Financiering Sociale Verzekeringen | IWFSV
In de Invoeringswet WFSV, IWFSV worden verschillende wetten en regelingen aangepast n.a.v. de wijziging en invoering van nieuwe begrippen in de WFSV. Overbodig geworden wetten worden ingetrokken. In de IWFSV worden ook de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB) aangepast.

De aanpassingen in de Wet LB betreffen o.a. de
– elektronische aangifte
– eerstedagsmelding (EDM)
– de correctieverplichting en
– de daarmee samenhangende boete.

De Invoeringswet WFSV betreft ook de instelling van de polisadministratie (bij het UWV) en het overgangsrecht.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek