loading
views

Wetten op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)
Deze wet regelt onder meer wat verstaan moet worden onder een CAO en wie bevoegd is tot het afsluiten van een CAO. Meer »
 
Wet op de loonvorming (Wet LV)
Vanuit haar verantwoordelijkheid wil het ministerie van SZW op de hoogte zijn van de loon- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling in Nederland. In Artikel 4 Wet LV is opgenomen dat CAO-partijen schriftelijk aan SZW meedelen wanneer zij een CAO gesloten hebben. Meer »
 
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV)
De Wet AVV regelt dat het ministerie van SZW CAO-bepalingen op verzoek algemeen verbindend kan verklaren, mits de bepalingen gelden voor een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Daarmee worden deze bepalingen voor de hele bedrijfstak bindend. Meer »
 
Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB)
De WVB geeft SZW de bevoegdheid om op verzoek van belangenorganisaties de deelneming in een beroepspensioenregeling voor beroepsgroepen verplicht te stellen. Meer »
 
Wet verplichte deelneming in de bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000)
De Wet BPF 2000 geeft SZW de bevoegdheid om op verzoek van sociale partners de deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor bedrijfsgenoten verplicht te stellen. Meer »
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek