loading
views

Maatmaninkomen op basis van SV-loon

8 augustus 2008

Vanaf 1 juli 2008 worden zowel het maatmaninkomen als de resterende verdiencapaciteit vastgesteld op basis van het socialeverzekeringsloon in plaats van het brutoloon.

Dit is een gevolg van de wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. Het gelijktrekken van de begrippen dagloon en maatmaninkomen betekent een lastenverlichting voor werkgevers.

Maatmaninkomen
Het maatmaninkomen wordt bepaald aan de hand van het loon dat de verzekerde of de jonggehandicapte voorheen heeft verdiend, in het zogenaamde refertejaar. Wanneer de verzekerde of de jonggehandicapte feitelijk geen inkomen heeft verdiend met maatgevende arbeid dan neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) het inkomen in aanmerking, dat de verzekerde of de jonggehandicapte zou hebben verdiend, wanneer hij wel maatgevende arbeid zou hebben verricht.

Resterende verdiencapaciteit
De resterende verdiencapaciteit wordt vastgesteld door van drie verschillende functies, die de arbeidsongeschikte nog wel zou kunnen uitvoeren, het loon van de tussenliggende functie te kiezen. Het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.
Dat het maatmaninkomen en de verdiencapaciteit niet op dezelfde loonelementen worden gebaseerd is een gevolg van de al bestaande Wet administratieve lastenverlichting en de vereenvoudiging in Socialezekerheidswetten (Wet Walvis).

Kostenbesparing polisadministratie
Het gelijktrekken van de begrippen dagloon en maatmaninkomen betekent een lastenverlichting voor werkgevers. Vanaf 2010 kan het UWV het maatmaninkomen en het feitelijk verdiende inkomen uit de polisadministratie halen. Bovendien wordt het opvragen van loongegevens vereenvoudigd. Vanaf 1 juli hoeven werkgevers nog maar een formulier in te vullen bij de WIA-aanvraag: Loongegevens WIA uitkering. Voorheen moesten twee formulieren worden ingevuld: het formulier voor de dagloonberekening (waarop de uitkering wordt gebaseerd) en het formulier voor de berekening van het maatmaninkomen (voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage).

HRM – nieuws
> meer nieuws

Sociale zekerheid – nieuws
> meer nieuws

Wet- en regelgeving
> meer

Bron: SZW, juli 2008


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek