loading
views

Jurisprudentie: discriminatie en sollicitaties

Augustus 2008


Achtste sollicitatie leidt tot gesprek

Eiser is een Nederlander van Soedanese afkomst en gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Eiser heeft in de periode van april 2004 tot oktober 2006 zevenmaal gesolliciteerd onder zijn eigen Arabische naam op de functies van “Flow & Temperature Engineer” en “Design Engineer Metrology Software Systems Development position” bij bedrijf X. Naar aanleiding van deze sollicitaties is hij niet uitgenodigd voor een gesprek. In januari 2006 heeft eiser onder een Engelse naam, maar met een nagenoeg gelijkluidend CV, opnieuw gesolliciteerd bij bedrijf X op de functie “Design Engineer Metrology Software Systems Development position”. Ditmaal is hij wel uitgenodigd voor een gesprek.

Vordering tegen bedrijf wegens discriminatie

De eiser vordert een verklaring voor recht bij de rechtbank dat bedrijf X in de periode 2004 tot eind 2006 onderscheid jegens hem heeft gemaakt op grond van zijn ras en/of godsdienst. Mocht deze vordering niet slagen dan vordert de eiser dat bedrijf X heeft gediscrimineerd bij het beoordelen van zijn sollicitaties. De eiser is van mening dat bedrijf X jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld en dat bedrijf X daarom verplicht is de door hem daardoor geleden schade te vergoeden. Ook vordert hij een veroordeling van bedrijf X in de proceskosten.

Onderscheid op ras

De rechtbank is van mening dat bovengenoemde feiten kunnen doen vermoeden dat bedrijf X onderscheid heeft gemaakt op grond van in ieder geval ras. Het is dan ook aan bedrijf X om te stellen en (zo nodig) te bewijzen dat zij bij de sollicitaties van eiser géén verboden onderscheid in de zin van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) heeft gemaakt.

34 nationaliteiten in dienst

Bedrijf X heeft vervolgens aangevoerd een internationaal bedrijf te zijn dat in Nederland werknemers van 34 verschillende nationaliteiten in dienst heeft. Zij stelt dan ook dat nationaliteit en/of ras absoluut geen issue of criterium is/zijn binnen haar onderneming. De sollicitaties van eiser, zowel onder zijn eigen naam als de gefingeerde naam, zijn uitsluitend op de inhoud van de brief en de CV beoordeeld. Dat eiser uiteindelijk is uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de sollicitatie onder een Engelse naam, werd ingegeven door verbreding van het profiel omdat er meer behoefte aan theoretisch ingestelde personen ontstond. Nu eiser blijkens zijn CV was aan te merken als theoretisch ingesteld persoon, was het logisch, gezien de verbreding van het profiel, om hem uit te nodigen voor een gesprek. Bedrijf X verwijst ter ondersteuning van haar stelling naar de interne mailwisseling die over een en ander is gevoerd.

Geen discriminatie

Naar het oordeel van de rechtbank heeft bedrijf X gemotiveerd gesteld dat zij geen onderscheid als bedoeld in de AWGB heeft gemaakt jegens eiser op grond van ras. Het CV van eiser is op serieuze wijze en enkel op inhoudelijke gronden beoordeeld. Eiser heeft die stellingen onvoldoende betwist en zijn vorderingen worden dan ook afgewezen.

Bron: www.rechtspraak.nl LJN-nr BD8364

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek