loading
views

Minimum tarieven voor zzp’ers in CAO’s28 januari 2008

Antwoorden op de vragen van de leden Vos en Hamer (PvdA) over de zienswijze van de NMa over bepalingen met minimumtarieven voor zelfstandigen zonder personeel in een CAO.

De vragen zijn:

 1. Hoe verhoudt zich het artikel 2 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  (CAO), waarin wordt bepaald dat overeenkomsten ook aannemingen van werk en
  overeenkomsten van opdracht kunnen betreffen, zich tot artikel 16 in de
  Mededingingswet?
 2. Welke wet prevaleert volgens u in de onderhavige zaak, waarbij zelfstandigen als
  remplaçanten opdrachten uitvoeren voor een orkest?
 3. Ziet u aanleiding om ofwel de Mededingingswet aan te passen of de Wet CAO? Zo neen,
  waarom niet? Zo ja, welke wet en om welke redenen?

Antwoord op vraag 1 en 2
De Nederlandse Mededingingswet is georiënteerd op de mededingingsregels van het EGverdrag. Zo is artikel 6 van de Mededingingswet, dat een verbod inhoudt van mededingingsbeperkende afspraken tussen ondernemingen, ontleend aan het kartelverbod neergelegd in artikel 81 EG. Deze aansluiting bij het Europese mededingingsrecht houdt in dat voor de uitleg van het Nederlandse mededingingsrecht de Europese jurisprudentie richtinggevend is. In een aantal uitspraken heeft het Hof van Justitie van de EG aangegeven dat er onder het EG-mededingingsrecht voor sociale partners de nodige vrijheid bestaat om afspraken te maken ter realisatie van doelstellingen van sociale politiek. Die ruimte voor dit soort afspraken wordt, naar analogie van het EGmededingingsrecht, ook door de Mededingingswet geboden. In verband met de bijzondere positie die deze afspraken vanwege hun sociale doelstellingen in het mededingingrecht innemen zijn die afspraken in artikel 16 uitdrukkelijk vrijgesteld van het kartelverbod van artikel 6, eerste lid, van de Mededingingswet. Ten aanzien van collectieve arbeidsovereenkomsten is dat gebeurd door een verwijzing naar de definitie van “collectieve arbeidsovereenkomst” in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Volgens artikel 1, tweede lid, kan een collectieve arbeidsovereenkomst ook aanneming van werk en overeenkomsten van opdracht betreffen. De vraag of artikel 16 van de Mededingingswet in dat geval ook toepassing vindt, hangt af van de specifieke omstandigheden van het individuele geval. Het is in eerste instantie aan de NMa, en uiteindelijke aan de rechter om te beoordelen of er een beroep op de vrijstelling van artikel 16 Mededingingswet kan worden gedaan.

Antwoord op vraag 3
De verhouding tussen de Mededingingswet en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst is naar mijn mening duidelijk geregeld. Ik ga er daarom van uit dat deze wetten, mede in het licht van de Europese jurisprudentie, voldoende houvast geven om in een concreet geval te bepalen of een collectieve arbeidsovereenkomst onder het mededingingsrecht is toegestaan. Er is daarom geen aanleiding de Mededingingswet of de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst op dit punt aan te passen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 28 januari 2008

Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek