loading
views

Jurisprudentie: passende arbeid

Januari 2008

Teammanager
In 2001 treedt de werknemer in dienst bij de voorganger van de werkgever. Vanaf 2006 vervult de werknemer de functie van teammanager bij de werkgever.

Vertrouwensbreuk
In het beoordelingsgesprek van 28 september 2006 wordt aan de werknemer aangegeven dat hij wegens een onherstelbare vertrouwensbreuk zijn functie als teammanager niet langer zal kunnen vervullen. Met de werknemer wordt overeengekomen dat hij per direct zijn werkzaamheden als teammanager neerlegt en dat er de komende tijd zal worden gezocht naar een passende, vervangende functie binnen de organisatie van de werkgever.

Geen passend werk
De werknemer krijgt gedurende een jaar “tijdelijke” klussen op het niveau van stafmedewerker. In de tussentijd worden de beschikbare vacatures die er zijn voor een managementfunctie niet aan de werknemer aangeboden. Als aan de werknemer in oktober 2007 opnieuw een staffunctie wordt aangeboden, weigert hij deze. De werknemer geeft hierbij aan dat hij beschikbaar blijft voor passend werk. Als reactie hierop stopt de werkgever de loonbetaling wegens werkweigering.

Vordering loondoorbetaling
De werknemer vordert in kort geding loondoorbetaling. Volgens de werknemer handelt de werkgever in strijd met goed werkgeverschap door hem niet te herplaatsen in een management- of daarmee vergelijkbare functie. Daarvoor voert de werknemer aan dat hij altijd naar tevredenheid als teammanager heeft gefunctioneerd en dat van hem niet in alle redelijkheid kan worden gevergd dat hij zich (uiteindelijk) laat herplaatsen in een functie die twee salarisschalen lager gewaardeerd is.

Visie werkgever
De werkgever stelt zich op het standpunt dat de aangeboden staffunctie wel passend is omdat de functie aansluit bij de kwaliteiten en ervaring van de werknemer. Dit te meer nu de werknemer niet goed functioneerde in de functie als teammanager. Tevens voert de werkgever aan dat de werknemer de staffunctie mag vervullen tegen het salaris dat hoort bij een managementfunctie.

Niet voldoende aannemelijk
De kantonrechter oordeelt dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de werknemer onvoldoende functioneerde en dat de werknemer een vervangende managementfunctie niet aan zou kunnen. Het verweer van de werkgever over het behouden van het hogere salaris is volgens de kantonrechter niet van belang. Het komt er immers niet zozeer op aan welk salaris de werknemer gaat verdienen met de vervangende arbeid, maar of de vervangende arbeid in relatie staat tot de capaciteiten, de opleiding en het arbeidsverleden van de werknemer. Gezien de omstandigheden kan de aangeboden staffunctie niet als passende arbeid worden aangemerkt.

Verantwoording werkgever
Als laatste komt de vraag aan de orde of de werknemer de aangeboden staffunctie op grond van goed werknemerschap had moet accepteren. De kantonrechter acht dit niet het geval. De werknemer werkt nu al een jaar onder zijn niveau en ziet hier op korte termijn geen verandering in komen. Van de werknemer kan in redelijkheid niet langer gevergd worden dat hij onder het niveau van de functie manager blijft werken. De werknemer mocht in dit geval de aangeboden functie afwijzen. Omdat de werknemer heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor passend werk, kan hem geen werkweigering verweten worden. De werkgever is gehouden het loon van de werknemer door te betalen. Het niet voorhanden hebben van passend werk, komt voor rekening van de werkgever.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr. BB9662

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek