loading
views

Jurisprudentie: concurrentiebeding

Januari 2008

Concurrentiebeding secuur opstellen
Uit de rechtspraak blijkt dat de werkgever zeer secuur moet zijn bij het opstellen van het concurrentiebeding. In drie recente uitspraken oordeelt de rechter dat bij de uitleg van het concurrentiebeding gekeken moet worden naar de grammaticale uitleg.

Het woord ‘niet’ niet vergeten…
In de eerste uitspraak is de werkgever bij het opstellen van het concurrentiebeding het woordje ‘niet’ vergeten. Het concurrentiebeding gebood hierdoor juist de werknemer om na het einde van het dienstverband in dienst te treden bij een onderneming van een cliënt dan wel relatie van de werkgever. De kantonrechter oordeelt dat het concurrentiebeding, door de inbreuk die het maakt op de vrijheid van de werknemer om na dienstverband werkzaam te zijn op de wijze die hem goeddunkt, alleen rechtsgeldig is indien dit schriftelijk en persoonlijk met de werknemer is aangegaan. In de voorwaarde van schriftelijkheid ligt ook besloten dat de tekst bepalend is voor de reikwijdte van het geding. Voor ambtshalve aanvulling van een onvolledige tekst ten nadele van de werknemer is dan ook geen plaats. Het weglaten van het woordje ‘niet’ komt geheel voor rekening van de werkgever.

Letterlijke tekst van belang
Ook uit de twee andere uitspraken blijkt dat de rechter veel belang hecht aan de letterlijke tekst van het concurrentiebeding. Bij allebei de uitspraken is dezelfde werkgever betrokken. De werkgever was met de eerste werknemer overeengekomen dat deze gedurende twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen zaak mocht vestigen of drijven of mede drijven of doen drijven concurrerend aan die van de werkgever, dan wel bij een dergelijke zaak een financieel belang te hebben. Met de tweede werknemer was overeengekomen dat het niet is toegestaan om gedurende twee jaar na einde dienstverband op enigerlei wijze werkzaam of betrokken te zijn bij enige onderneming die concurrerende werkzaamheden ontplooit. Beide werknemers treden na einde dienstverband in dienst bij een concurrent van de voormalige werkgever en verzoeken de kantonrechter het concurrentiebeding te schorsen.

Uitleg van beding
De kantonrechter oordeelt in de eerste zaak dat het concurrentiebeding niet van toepassing is. De werknemer heeft immers geen zaak gevestigd of gedreven of mede gedreven of doen gedreven concurrerend aan die van de werkgever. In de tweede zaak is de kantonrechter van mening dat het concurrentiebeding wel van toepassing is en ziet geen reden om het concurrentiebeding te schorsen. Vooral in de eerste van deze twee zaken is de uitleg van het concurrentiebeding van belang geweest. De kantonrechter heeft net als in de zaak met het vergeten woordje ‘niet’ puur naar de letterlijke tekst gekeken en niet naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Deze laatst genoemde uitleg van tussen partijen overeengekomen bedingen c.q. overeenkomsten, is gebruikelijker.

Bron: eerste uitspraak Rechtspraak.nl LJN-nr. AZ3068

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek