loading
views

Jurisprudentie: doorbetaling loon bij ziekte

November 2007

Recht op volledig loon?
Het komt geregeld voor dat een werknemer tijdens ziekte het volledige loon doorbetaald krijgt, terwijl de individuele arbeidsovereenkomst of de CAO aangeeft dat de werkgever slechts verplicht is een gedeelte van het salaris uit te betalen.

Omstandigheden
De vraag is onder welke omstandigheden de zieke werknemer zich kan beroepen op het bestaan van een bestendig gebruik van volledige loondoorbetaling bij ziekte.

Vordering afgewezen
In een recente uitspraak van de kantonrechter Haarlem wijst de kantonrechter de vordering van de werkneemster, om bij ziekte het volledige loon doorbetaald te krijgen, af. De werkneemster is op 1 maart 2004 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van secretaresse. In de arbeidsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) ten aanzien van het te ontvangen salaris in geval van ziekte van toepassing is.

Hoofdregel 70%
In artikel 7:629 BW is de hoofdregel opgenomen dat de werkgever verplicht is 70% van het vastgestelde loon te betalen voor de tijd gedurende welke de werknemer niet in staat is om zijn werkzaamheden te verricht wegens ziekte met een maximum van 104 weken. Bij individuele arbeidsovereenkomst, danwel CAO kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken.

Eerst vaker kort ziek
De werkneemster is in 2004 en 2005 meerdere malen kortstondig ziek geweest. In deze korte periode van ziekte heeft de werkgever steeds, in tegenstelling tot de bepaling in het arbeidsovereenkomst, 100% van het laatstverdiende loon aan de werkneemster betaald.

Arbeidsongeschikt met 100% loon
Op 7 februari 2007 wordt de werkneemster opnieuw ziek en op 21 mei 2007 is de werkneemster 100% arbeidsongeschikt verklaard. De werkgever deelt de werkneemster op 22 juni 2007 per brief mee dat er tijdens haar ziekteperioden per ongeluk een te hoog bedrag aan loon is betaald. Graag wil de werkgever met de werkneemster overleggen op welke wijze dit hersteld kan worden. Vanaf juni 2007 betaalt de werkgever de overeengekomen 70% van het loon.

Claim op ontstaan arbeidsvoorwaarde
De werkneemster is van mening dat door de consistente handelwijze van de werkgever in de afgelopen jaren een arbeidsvoorwaarde is ontstaan en zij daarom bij ziekte recht heeft op een loondoorbetaling van het volledige loon.

Geen sprake van bestendig gebruik
De kantonrechter is een andere mening toegedaan. Gelet op de omstandigheid dat de ziekteperiodes steeds van korte duur waren, is er vooralsnog geen sprake van een bestendig gebruik op grond waarop de werkneemster erop mocht vertrouwen dat ook gedurende een langere ziekteperiode het loon volledig zou worden doorbetaald. Er bestaat dan ook geen grond om aan te nemen dat de werkgever is afgeweken van de wettelijke regeling in artikel 7:629 BW.

Tijd voor gewenning 70%
Gelet op de omstandigheden van het geval is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om al per juni de werkneemster met een vermindering van haar salaris met 30% te confronteren. De werkneemster heeft nauwelijks gelegenheid gehad om haar uitgavenpatroon hierop aan te passen. De werkgever moet daarom in de maand juni nog het volledige salaris van de werkneemster betalen.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr. BB6753

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek