loading
views

Jurisprudentie: verzwijgen SFB-status

November 2007

Vakdocent gevraagd
In oktober 2006 solliciteert de werknemer bij de werkgever voor de functie “Vakdocent” naar aanleiding van een advertentie in de krant. In deze advertentie wordt onder meer als functievereiste genoemd: het goed overweg kunnen met de doelgroep van 16 tot en met 23 jarigen.

Gezondheidsverklaring
Op 1 januari 2007 treedt de werknemer bij de werkgever in dienst. In de arbeidsovereenkomst is een bepaling opgenomen waarin staat dat de werknemer verklaart dat hij ten tijde van de ondertekening van de arbeidsovereenkomst naar beste weten geheel gezond is en dat er geen omstandigheden zijn die tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid teweeg zouden kunnen brengen. Indien dit niet het geval is, dan is de werkgever hierover geïnformeerd.

Overspannen in verleden
Na ongeveer anderhalve maand te hebben gewerkt, stuurt de werknemer op 19 februari 2007 onverwachts de kinderen de klas uit en weigert de les te hervatten. Op 22 februari 2007 meldt de werknemer zich ziek. Na de ziekmelding blijkt dat de werknemer in het verleden als docent al eerder was uitgevallen als gevolg van overspannenheidklachten.

Ontslag wegens misleiding
De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet wegens bewuste misleiding van de werkgever wegens zijn geschiktheid voor de functie van docent. De werknemer betwist dit en stelt bij kort geding een loonvordering in bij de voorzieningenrechter.

Informatie bij sollicitatiegesprek
De voorzieningenrechter overweegt dat de werknemer de werkgever tijdens de sollicitatieprocedure moest informeren over zijn eerdere arbeidsongeschiktheid indien hij wist of behoorde te weten dat die informatie voor de werkgever, gelet op de functie waarnaar de werknemer solliciteerde, van wezenlijk belang was.

SFB-status
Naar het oordeel van de kantonrechter is dit het geval. De werknemer heeft op 20, 21 en 22 februari 2007 tegen verschillende collega’s uitlatingen gedaan over zijn psychische problemen in het verleden en heeft zijn medicijngebruik niet weersproken. Bovendien is uit een gesprek met de bedrijfsarts naar voren gekomen dat de werknemer in het verleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft gekregen en hij als gevolg daarvan een SFB-status heeft. Een SFB-status houdt in dat er een structurele functionele beperking bestaat. De oorzaken van zijn huidige en eerdere ongeschiktheid zijn hetzelfde.

Openheid was nodig
Gezien het bovenstaande had de werknemer bij zijn sollicitatiegesprek openheid van zaken moeten geven, vooral omdat hij wist dat de werkgever een stressbestendige docent zocht. De voorzieningenrechter is van mening dat de werkgever het ontslag op staande voet terecht heeft gegeven en wijst daarom de loonvordering van de werknemer af.

(Uitspraak is niet gepubliceerd.)

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek