loading
views

Premies 2008

14 november 2007

Stijging werkgeverslasten
Door het ministerie van SZW zijn de volgende voorlopige premiepercentages afgegeven. De definitieve percentages worden pas later dit jaar vastgesteld. Daarnaast zijn uit de CAO’s enkele andere kostprijselementen afgeleid. Als u deze combineert met bedrijfsspecifieke elementen, zoals het verzuim, leegloop, etc. kunt u een eerste kostprijsindicatie voor 2008 kunt maken. Dit document geeft per componentsoort in FlexService aan wat er gaat wijzigen.
De verwachting is dat de werkgeverslasten in 2008 zullen stijgen, met name door de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering, een stijging van het werkgeversdeel van de WW-premie en de wijzigingen in de pensioenregeling van de STIPLU. Met name deze laatste zal een behoorlijke invloed hebben.

Pensioenpremies
Per 1 januari 2008 wijzigt de pensioenregeling voor uitzendkrachten ingrijpend. De nieuwe regeling geldt voor alle werknemers die onder de CAO van de ABU, de NBBU en de VPO vallen en wordt naar alle waarschijnlijkheid ook Algemeen Verbindend verklaard. Er komen twee regelingen: een basisregeling voor werknemers die tussen de 26 en 78 weken hebben gewerkt en 21 jaar of ouder zijn, en een plusregeling voor daarna. De telling voor deelname aan de pensioenregeling is volledig onafhankelijk van de tellingen voor de rechtsposities (fases etc).
Voor de basisregeling is van belang dat de volledige premie nu ten laste komt van de werkgever. Deze bedraagt 2,6%.
Voor de plusregeling kan nog geen goede schatting worden gemaakt van de te verwachten premie. Deze is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Het percentage dat u in de kostprijs moet opnemen, is dus afhankelijk van de opbouw van uw werknemersbestand. Ook de franchises zijn nog niet bekend. Wij raden u aan deze website in de gaten te houden, evenals informatie van uw branchevereniging en STIPLU over dit onderwerp.

Premies

 Fonds  Verzekering  Percentage (2007)  Opmerking
 Aof  WAO, WGA, IVA  5,65%  (5,15%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen
 Aok  WAO 1e 5 jaar  0,15%  (0,48%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen
 AZW  Aanvulling 2e ziektejaar*  2,43%  (ongew.)  Geldt voor CAO ABU (AVV-verklaard)
 Premie geldt alleen bij AZW-verzekerde bedrijven,
 anders eigen inschatting maken
 AZW  Aanvulling uitkering UWV 1e
 ziektejaar premiegroep I
 Aanvulling uitkering UWV 1e
 ziektejaar premiegroep II
 Nnb  

 Nnb

 ABU 0,58%
 NNBU 0,63%
 ABU 1,33%
 NBBU 1,31% 
 ABU aanvulling tot 91%, zie ook CAO bijlage II
 NBBU aanvulling tot 90%, zie ook CAO bijlage 3
 Premie geldt alleen bij AZW-verzekerde bedrijven,
 anders eigen inschatting maken
 AWF  WW, werkgeversaandeel  4,80%  (4,40%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen
 Sectorfonds  ZW, WW eerste 6 maanden
 WGA vangnetters
 IK 4,45%
 IM 4,81%
 IO 5,17%
 IIK 5,97%
 IIM 7,09%
 IIO 7,21%
 (4,51%)
 (4,77%)
 (5,11%)
 (6,39%)
 (7,43%)
 (8,46%)
 Met uitzendbeding
 ZW, WW eerste 6 maanden
 WGA vangnetters
 3,63%  (3,95%)  Zonder uitzendbeding, zowel premiegroep I als II
 Sfn/Ufo  Kinderopvang  0,34%  (0,28%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen
 Whk  WGA rekenpremie  0,58%  (0,75%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen
 ZvF  Zorgverzekeringswet  7,2%  (6,5%)  Geldt voor alle fases en premiegroepen

* voor de VPO is een aanvulling tot en met de 78e week afgesproken in de CAO.

Reserveringen
De reserveringen binnen de CAO van de ABU, NBBU en VPO zijn voor 2008 als volgt vastgesteld. Meer informatie.

Voorzieningen

 Voorziening Percentage (2007)  Opmerking
 Sociaal Fonds*  0,1%  (0,1%)  Geldt voor fase A van de ABU CAO (AVV verklaard)
 Scholing  1,02%  (1,02%)  ABU: alleen kandidaten in fase A
 NBBU: alle kandidaten
Leegloop      Dit percentage dient u zelf te bepalen
 Ziekte      Dit percentage dient u zelf te bepalen

* Voor de NBBU-leden is deze voorziening afhankelijk van het resultaat van de ALV over deelname aan het Sociaal Fonds.

Wachtdagcompensatie

  Percentage (2007)  Opmerking
 Premiegroep I  0,71%  (ongew.)  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
 Geldt voor alle fasen van de NBBU
 Premiegroep II  1,16%  (ongew.)  Geldt voor contracten met uitzendbeding uit de ABU CAO (AVV verklaard)
 Geldt voor alles fasen van de NBBU

De CAO VPO kent slechts 1 wachtdag en dus geen wachtdagcompensatie.

Overigen
Hierboven staan de onderdelen van de kostprijs die min of meer vastliggen. Daarbovenop berekent u natuurlijk een marge om tot uw tarief te komen. Daarbij houdt u rekening met uw eigen kostenstructuur die vooral wordt bepaald door uw personeelskosten, huisvesting, marketing, enz. Maar daarnaast heeft u minder zichtbare kosten, zoals die voor lidmaatschap van de branche- en andere organisaties, abonnementen op tijdschriften en websites, etc. Deze moeten uiteraard ook worden terugverdiend.

Onderstaande heeft strikt genomen geen betrekking op de kostprijs, maar maakt het beeld wel compleet.

Uurvergoedingen
• De minimumlonen stijgen per 1 januari. Meer informatie.
• De normtabel van de ABU wijzigt niet. De instroomtabel wordt gelijk aan het nieuwe wettelijk minimumloon en stijgt dus naar € 7,71 voor 23 jaar e.o.
• De volgende belangrijke CAO’s kennen een loonsverhoging per 1 januari 2008:
Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven; Tentoonstellingsbedrijven; Apotheken; Besloten busvervoer; Boekhandel; Bouwnijverheid (inclusief UTA-werknemers); Crematoria; Gemaksvoedingindustrie; Groenten- en fruitverwerkende industrie; Groothandel in aardappelen, groenten en fruit; Houthandel (groothandel, machinale bewerking, verduurzaming); Huisartsenzorg; Kantoorvakhandel; Metaal en Techniek; Mortel- en morteltransportondernemingen; Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland (incl. UTA-personeel); Textielverzorging (v/h Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en textielreinigingsbedrijven); Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; Woondiensten.

Netto vergoedingen
De onbelaste kilometervergoeding blijft € 0,19 per kilometer.

Spaarloonregeling
De bedragen en voorwaarden voor 2008 zullen waarschijnlijk onveranderd blijven: € 613,- per jaar.

Levensloopregeling
De bedragen en voorwaarden voor 2008 zullen waarschijnlijk onveranderd blijven. In de loop van 2008 wordt er gekeken of de spaarloon- en levensloopregeling worden samengevoegd.

Auto van de zaak
Het percentage voor de bijtelling stijgt van 22% naar 25%. Voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s daalt deze echter naar 14%.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek