loading
views

Bezwaar en beroep tegen loongegeven

21 augustus 2007

Het besluit genomen door de staatssecretaris van Financiën op 9 augustus 2007 loopt vooruit op een wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en van de Wet kinderopvang.

Het besluit is tot stand gekomen in overeenstemming met de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Toetsingsinkomen
Als toetsingsinkomen voor toeslagen geldt het verzamelinkomen zoals dat op de aanslag inkomstenbelasting staat vermeld. Wordt geen aanslag opgelegd, dan wordt het belastbaar loon volgens de jaaropgaven als toetsingsinkomen beschouwd. Bij de totstandkoming van de Awir is aangegeven dat voor bezwaar en beroep tegen inkomensgegevens de fiscale rechtsgang van toepassing is.

Recht via omweg onwenselijk
Als iemand meent dat de jaaropgaven niet juist zijn, heeft hij geen mogelijkheid om het loongegeven ter discussie te stellen. Wel zou hij door het invullen van een aangifte inkomstenbelasting kunnen bewerkstelligen dat hij een aanslag krijgt. De staatsecretaris acht het echter onwenselijk dat men via deze omweg zijn recht moet zoeken.

Wetsvoorstel
Daarom zal via een binnenkort in te dienen wetsvoorstel de Awir worden gewijzigd. Wordt dit voorstel tot wet verheven, dan zal de inspecteur op vormvrije wijze kunnen bepalen dat de Belastingdienst/Toeslagen van een ander gegeven kan uitgaan dan wat op de jaaropgaven vermeld staat. Dit biedt soelaas in gevallen waarin het loon volgens de jaaropgaven onjuist is en er tussen inspecteur en toeslaggerechtigde geen verschil van mening bestaat over het juiste bedrag. Een nieuwe jaaropgave of een beschikking van de inspecteur is in dat geval niet nodig.

Inhoudelijk geschil
Voor gevallen waarin wel een inhoudelijk geschil bestaat over de hoogte van het belastbare loon zal in de Awir worden geregeld dat de inspecteur het belastbare loon vaststelt bij voor bezwaar vatbare beschikking. Uiteraard stelt hij het loon dan vast op het zijns inziens juiste bedrag, ongeacht of dit overeenkomt met het bedrag dat op de loonopgaaf is vermeld.

Bron: Ministerie van Financien, 21 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.  

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek