loading
views

Premiebetaling pensioen

15 augustus 2007

Op 1 januari 2008 worden een aantal procedures rondom termijnen waarbinnen de pensioenpremies betaald moeten worden, gewijzigd. Dit heeft te maken met de inwerkingtreding van de Pensioenwet.

De betalingstermijnen zijn verruimd tot één maand. De werkgever voldoet uiterlijk binnen een maand na afloop van elk kalenderkwartaal de werkgeverspremie en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie die over dat kwartaal zijn verschuldigd aan de pensioenuitvoerder. Als het een jaarpremie betreft moet een kwart daarvan binnen een maand na afloop van ieder kwartaal vergoed worden. Onder de oude pensioenwet bedroeg deze termijn nog tien dagen. 

Totale jaarpremie
De totale jaarpremie dient uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar te worden voldaan. Dit doet zich voor wanneer de definitieve afrekening afwijkt van het al in rekening gebrachte. Als er sprake is van een beëindiging van de deelname (dus niet bij beëindiging van het verbonden zijn aan de onderneming zoals onder de oude pensioenwet) moet de dan nog verschuldigde bijdrage worden voldaan binnen 13 weken.

Recht verzekeraar
Verzekeraars hebben het recht om bij het niet-betalen van de premie door de werkgever de verzekering premievrij te maken of, wanneer er sprake is van een verzekering op risicobasis, te laten vervallen. Dit gold ook onder de oude pensioenwet. Verandering vanaf 1 januari 2008:
– verzekeraars hebben dat recht alleen, als ze de betrokkenen (werkgever en deelnemers) daarover rechtstreeks informeren
– verzekeraars hebben dat recht alleen als ze kunnen aantonen dat zij zich hebben ingespannen om de achterstallige premie te innen. Bijvoorbeeld door middel van een aanmaning aan de werkgever
– de verzekeraar informeert de deelnemers en de werkgever, als de premieachterstand het noodzakelijk maakt de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen of pensioenaanspraken te laten vervallen
– de verzekeraar kan de opbouw op zijn vroegst drie maanden na de mededeling beëindigen
– de premievrijmaking vindt op zijn vroegst vijf maanden voor het tijdstip van informeren plaats.

Bron: Flexservice Solutions, 15 augustus 2007


FlexService levert software voor flexibele arbeid.   

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek