loading
views

NEN 4400 norm

NEN 4400 norm
De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De norm is tot stand gekomen op basis van eisen die zijn opgesteld door de uitzendbranche in samenwerking met haar inleners.

De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn:

  • de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies; en
  • het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

De Norm bestaat uit twee delen
De NEN 4400 bevat twee delen:

  • deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen;
  • deel 2 geldt voor in het buitenland gevestigde ondernemingen.

NEN 4400-1
De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Certificatie-instelling
Conformiteit met de norm wordt getoetst door een certificatie-instelling. De certificatie-instelling moet erkend zijn op basis van de eisen in NEN-EN-ISO/IEC 17020 en voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria voor een type A-keuringsinstelling (gedefinieerd in NEN-EN-ISO/IEC 17020).

Het certificaat dat de certificatie-instelling afgeeft staat voor het feit dat de beoordeelde onderneming op het moment van de toetsing voldoet aan de specificaties voor de aangifte en afdracht van belastingen en socialeverzekeringspremies over de achterliggende periode en met legale tot werken gerechtigde werknemers werkt. Met het certificaat kan de beoordeelde onderneming een inschrijving in het centrale register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) bewerkstelligen.

Beoordeling
De certificatie-instelling neemt een beslissing op grond van de audit-rapportage, plus het commentaar van de onderneming. De beslissing geschiedt door een beoordelaar die geen deel heeft uitgemaakt van het auditteam.

Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis leidt tot een non-conformiteit. Een non-conformiteit kan een minor non-conformiteit of een major non-conformiteit zijn.Een minor non-conformiteit is het niet voldoen aan een gespecificeerde eis, die op termijn een verhoogd risico inhoudt. Een major non-conformiteit is het niet voldoen aan een gespecificeerde eis, die onmiddellijk een hoog risico inhoudt.

Bij een minor non-conformiteit verstrekt de certificatie-instelling toch het certificaat. De onderneming wordt in de gelegenheid gesteld om correctiemaatregelen door te voeren. De certificatie-instelling beoordeelt, bij de eerstvolgende audit, de mate waarin de onderneming de minor non-conformiteit heeft hersteld. Indien geen of onvoldoende mate van herstel is bewerkstelligd, dan wordt de minor non-conformiteit omgezet in een major non-conformiteit.

Bij een major non-conformiteit wordt de onderneming in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op de conceptrapportage te reageren. De certificatie-instelling zal vervolgens tot een definitief oordeel komen. Een definitief oordeel over een major non-conformiteit leidt tot een schorsing van de inschrijving in het register. De onderneming wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 30 werkdagen correctiemaatregelen door te voeren. De certificatie-instelling beoordeelt vervolgens de mate waarin de onderneming de major non-conformiteit heeft hersteld. Indien een voldoende mate van herstel is bewerkstelligd, wordt door de certificatie-instelling het certificaat alsnog verstrekt en wordt de schorsing opgeheven. Indien niet of in onvoldoende mate herstel is bewerkstelligd, wordt de schorsing omgezet in een uitschrijving uit het register.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek