loading
views

CWI: forse groei werkgelegenheid

26 juni 2007

De economie presteert op dit moment goed. De economische verwachtingen voor de tweede helft van 2007 en voor volgend jaar zijn gunstig. Als gevolg daarvan neemt in Zuidoost-Nederland de werkgelegenheid en beroepsbevolking weer toe en daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden.

In de arbeidsmarktprognoses voor 2007 en 2008 wordt in Nederland uitgegaan van de inschatting van de economische groei van het Centraal Plan Bureau. De verwachte economische groei is in beide jaren 2,75%. Deze veronderstelling is met medewerking van de onderzoeksinstituten Bureau Louter en SEOR door CWI gebruikt voor het opstellen van (regionale) arbeidsmarktprognoses. Deze prognoses betreffen de ontwikkeling van de werkgelegenheid, het aantal ontstane vacatures, de beroepsbevolking en het aantal niet-werkende werkzoekenden.

Groeiverwachting
Naar verwachting zal het aantal banen in 2007 met 1,4% toenemen en in 2008 met 1,6%. Deze groeiverwachting is iets lager dan de gerealiseerde groei in 2006 (2,0%). In de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse deelregio’s zal de groeiverwachting dit en komend jaar nauwelijks afwijken van het landelijk gemiddelde. In de provincie Limburg, in het bijzonder in Zuid-Limburg, zal de groei wel lager dan gemiddeld zijn. In Zuid-Limburg wordt uitgegaan van 0,5% werkgelegenheidsgroei in 2007 en 0,7% in 2008. In de provincie Limburg zullen er in beide jaren respectievelijk 4.500 en 5.300 banen bijkomen. In de provincie Noord-Brabant respectievelijk 15.700 en 17.400.

It en zakelijke dienstverlening
De werkgelegenheid in de IT en overige zakelijke dienstverlening zal in 2007 en 2008 sterk groeien. In 2007 en 2008 zal de groei in Midden-Brabant respectievelijk 4,0% en 4,4% bedragen. Maar ook in Zuid-Limburg, met 3,1% en 3,4%, is de verwachte banengroei hoog. Daarnaast blijft de gezondheids- en welzijnszorg een belangrijke banenmotor. In de provincie Noord-Brabant zullen er in deze sector in 2007 en 2008 opgeteld 8.900 banen bijkomen. In de provincie Limburg zijn dit er 3.800. Landelijk wordt in 2007 en 2008 werkgelegenheidskrimp voorzien in het openbaar bestuur en in de industrie. Het verwachte banenverlies in de sector openbaar bestuur treft alle (zuidelijke) regio’s. Dit geldt niet voor de industrie: in West-Brabant en Noord- en Midden-Limburg wordt enige groei in de industriële werkgelegenheid voorspeld.

Dynamiek arbeidsmarkt
In de provincie Limburg groeit het aantal ontstane vacatures van 67.000 in 2006 tot 71.000 in 2007. In de provincie Noord-Brabant is het groeitempo gelijk (i.c. 6%) en stijgt het aantal vacatures van 156.000 in 2006 tot 166.000 in 2007. De dynamiek op de arbeidsmarkt is momenteel al erg groot en zal nog iets toenemen. In relatief opzicht is de vacaturegroei in 2007 in het onderwijs het grootst. In absolute termen zal de vacaturegroei het grootst zijn in respectievelijk de IT en overige zakelijke dienstverlening, de industrie, de detailhandel en de gezondheids- en welzijnszorg.

Stijgen participatiegraad
In de provincie Noord-Brabant stijgt de beroepsbevolking in 2007 en 2008 met respectievelijk 0,9% en 0,8%. Hierdoor bieden zich in twee jaar tijd ca. 18.000 personen extra aan op de arbeidsmarkt. In Zuid-Limburg daarentegen daalt de beroepsbevolking met duizend personen per jaar. Zuid-Limburg heeft een ‘demografische voorsprong’ op andere regio’s in Nederland. Om de omvang van de beroepsbevolking op peil te houden zal derhalve de participatiegraad verder moeten stijgen. Dit geldt met name voor vrouwen en 55-plussers.

Daling werkloosheid
Het aantal niet-werkende werkzoekenden blijft dalen. Naar verwachting in de provincie Limburg in 2007 met 8% en in de provincie Noord-Brabant met 12%. Ook in 2008 zal de werkloosheid dalen, maar in een lager tempo. Voor veel segmenten op de arbeidsmarkt is er momenteel reeds sprake van een krappe arbeidsmarkt. De vooruitzichten wijzen op een toenemende krapte. Intussen blijft het voor veel laag opgeleiden, oudere werklozen en gehandicapten onverminderd lastig om een baan te vinden.

Consequenties
De enerzijds krapper wordende arbeidsmarkt en de anderzijds grote groep moeilijk inzetbare werkzoekenden, heeft ertoe geleid dat CWI en de ketenpartners de dienstverlening hebben aangepast. Het doel is om meer mensen te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De belangrijkste middelen om meer mensen te laten participeren zijn:
– intensivering van de ketensamenwerking tussen CWI, UWV en gemeenten;
– uitbreiding van de ketensamenwerking naar het onderwijsveld;
– gebundelde dienstverlening aan werkgevers;
– extra dienstverlening aan 45-plussers; extra plaatsingen op vacatures;
– duurzame re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
– inzet van competentietestcentra (CTC) en matchen op basis van competenties;
– inrichting van Leerwerkloketten (Servicepunten Leren & Werken) samen met het onderwijs.

Bron: CWI, 26 juni 2007
 
 
  

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek