loading
views

EU: afschaffen regels en beperkingen dienstensector

13 juni 2007

De Commissie heeft vandaag haar beoordeling gepresenteerd van de nationale maatregelen die de lidstaten toepassen in de context van het toezicht op de detachering van werknemers, en van de situatie in termen van administratieve samenwerking.

Het doel is onnodige obstakels voor het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt weg te nemen en tegelijkertijd gedetacheerde werknemers voldoende bescherming te bieden. Deze evenwichtige aanpak zal ondersteund worden door onder andere een comité op hoog niveau van regeringsdeskundigen, waarbij ook de sociale partners betrokken zullen worden, om de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen. De Commissie stelt ook voor om de administratieve samenwerking te bevorderen door gebruikte maken van het Internal Market Information system (IMI). Verder zal de Commissie, indien nodig, inbreukprocedures starten om te verzekeren dat aan de bepalingen van het Gemeenschapsrecht wordt voldaan.

Noodzaak van snelle actie
Dit document sluit aan bij de mededeling van 2006 (IP/06/423) die een aantal richtsnoeren bevatte voor de toepassing van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers, mede in het licht van relevante arresten van het Hof. Na de situatie in alle lidstaten zorgvuldig onderzocht te hebben, en rekening houdende met de standpunten en adviezen van de lidstaten, de sociale partners en het Europees Parlement, benadrukt de Commissie in deze nieuwe mededeling de noodzaak van snelle actie om de administratieve samenwerking te verbeteren, en roept zij de lidstaten op om bepaalde controlemaatregelen te herzien.

Economisch belang correcte toepassing
De mededeling schat het aantal gedetacheerde werknemers in de EU op ongeveer 1 miljoen, en benadrukt het economische belang van correcte toepassing van de richtlijn. De Commissie betwist niet dat nationale autoriteiten waar nodig moeten kunnen controleren of dienstverleners zich aan de nationale regels houden, in het bijzonder door middel van inspectie- en controlemaatregelen; ook is het niet haar bedoeling de verschillende sociale modellen of de wijze waarop lidstaten hun collectieve onderhandelingssystemen organiseren, ter discussie te stellen. Er zijn echter aanwijzingen dat bepaalde maatregelen excessief zijn, aangezien zij verdere gaan dan nodig is voor de bescherming van gedetacheerde werknemers en niet gerechtvaardigde obstakels vormen voor het vrij verrichten van diensten, een van de door het Verdrag gegarandeerde fundamentele vrijheden. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat controlemaatregelen in verhouding moeten staan tot het nagestreefde doel.

Samenwerken uitzendende en ontvangende landen
Momenteel verlaten veel lidstaten zich kennelijk uitsluitend op hun nationale maatregelen en instrumenten. Dit kan verband houden met het vrijwel volledige ontbreken van administratieve samenwerking, de nog onbevredigende toegankelijkheid van informatie en problemen bij grensoverschrijdende wetshandhaving. Zoals in de mededeling van 2006 werd benadrukt, zouden de nationale autoriteiten van de uitzendende landen moeten samenwerken met de autoriteiten in de ontvangende lidstaten en deze alle nodige informatie moeten verstrekken, zodat zij hun controletaken kunnen verrichten en illegale praktijken kunnen bestrijden. De verbindingsbureaus en de toezichthoudende autoriteiten dienen over de nodige middelen te beschikken om snel en correct te kunnen antwoorden op alle verzoeken om informatie.

België goed voorbeeld
België biedt een goed voorbeeld van toegankelijke informatie; de website over detachering van werknemers is sterk verbeterd, en biedt duidelijke informatie over arbeidsvoorwaarden en de formaliteiten die gedetacheerde werknemers moeten vervullen. Een ander voorbeeld is Spanje, waar de autoriteiten één enkel verbindings- en toezichthoudend bureau hebben aangewezen, waaraan alle verzoeken om informatie en samenwerking kunnen worden gericht, ongeacht waar de diensten worden verricht.

Voorstellen om de toepassing van de detacheringsrichtlijn verder te verbeteren
• bevordering van het gebruik van het Internal Market Information System (IMI) dat veilige en snelle uitwisseling van gegevens mogelijk maakt, waardoor lidstaten kunnen samenwerken ondanks taal-, administratieve en structurele barrières;
• oprichting van een comité van deskundigen op hoog niveau om de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen, waarbij ook de sociale partners regelmatig betrokken moeten worden;
• verzekering van volledige naleving van de communautaire wetgeving, en indien nodig het starten van inbreukprocedures tegen lidstaten die de fundamentele vrijheden van de EU, zoals geïnterpreteerd door het Europese Hof van Justitie, niet respecteren;
• voortgaan met het toezicht op de omzettingsmaatregelen van de lidstaten en de toepassing daarvan op alle aspecten van de detachering van werknemers;
• een diepgaand onderzoek, samen met de sociale partners en de lidstaten, van de problemen bij grensoverschrijdende wetshandhaving (boetes, sancties, enz.) en van de rol die de EU kan spelen bij het oplossen van deze problemen.

Bron: Europa, 13 juni 2007


Ontvang met FlexNieuws gratis actuele vakinformatie! Meld je hier aan.    

FlexService levert software voor flexibele arbeid.

FlexOffice is het online service centre voor de snelste en beste urenverwerking.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek