loading
views

Verstrekkingen door personeelsverenigingen

27 april 2007

De wat grotere bedrijven uit het bedrijfsleven kunnen onder daarvoor geldende voorwaarden belasting- en premievrij uitkeringen en verstrekkingen doen aan het personeel uit een (personeels)fonds.

Leuke dingen doen voor het personeel via een (personeels)fonds kan onder voorwaarden belasting- en premievrij. Hierbij gelden wel enige (strikte) voorwaarden. Zo moet de werkgever in de afgelopen vijf jaar ten minste evenveel aan het fonds hebben bijgedragen als de werknemers zelf, meer mag ook – niet minder. Verder zijn bepaalde uitkeringen en verstrekkingen van een (personeels)fonds uitgesloten. Dit betreft onder meer uitkeringen en verstrekkingen ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden. Verder is de faciliteit niet van toepassing als de werknemer een onbelaste aanspraak had op de uitkering of verstrekking (zoals bij een pensioenregeling).

Strikte voorwaarden
De werkgever die gebruik wil maken van de faciliteit voor fondsuitkeringen, moet erop bedacht zijn dat de voorwaarden heel strikt zijn. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan, dan is de faciliteit niet van toepassing. Illustratief hiervoor is een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Case
De procedure betrof een concern met verschillende vennootschappen (hierna: werkgever). Er was ook een personeelsvereniging aanwezig die tot doel had de onderlinge verstandhouding tussen medewerkers te bevorderen en ontspanning en amusement te bieden voor alle (gepensioneerde) werknemers van het concern. De werkgever had een grote invloed op de vereniging, onder meer via het recht op bindende voordracht van de bestuurders. Verder verstrekte de werkgever op vrijwillige basis jaarlijks een bijdrage. De werkgeversbijdrage was ongeveer € 68.000 en de werknemersbijdrage in totaal ongeveer € 23.000. De vereniging telde in het jaar 2000 ongeveer 1.200 werknemers in actieve dienst en ongeveer 160 voormalige (vervroegd) gepensioneerde werknemers. De personeelsvereniging verstrekte al enige jaren kerstpakketten aan het personeel.

Landelijk instituut sociale verzekeringen
Het toenmalige Lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen) meende naar aanleiding van bevindingen uit een looncontrole in 2000 dat de kerstpakketten niet waren vrijgesteld. De werkgever financierde namelijk meer dan de helft van de totale bijdrage aan de personeelsvereniging.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaf aan dat – vanwege de financiële en organisatorische band van de personeelsvereniging met de werkgever – de voordelen uit het fonds werden genoten in het kader van de dienstbetrekking. Het voordeel behoorde daardoor tot de loonsfeer. Vervolgens rees de vraag of sprake was van vrijgesteld loon. De CRvB meende van niet. Nu de bijdrage van de werkgever hoger was dan de bijdrage van de werknemers en de kerstpakketten feitelijk niet hadden kunnen worden verstrekt zonder de bijdrage van de werkgever, was de vrijstelling niet van toepassing. De voordelen uit de personeelsvereniging waren als gevolg daarvan in het geheel belast.

Hoge Raad
De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op alle punten.

Bron: Hoge Raad, 27-3-2007,  LJN: AU9527 nr. 517

 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek